Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: elke natuurlijk- of rechtspersoon waarmee Ilona Blom rechtsbetrekkingen onderhoudt.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere (persoonlijke) vorm van begeleiding, ondersteuning, coachingsconsult, advies en overeenkomst tussen Ilona Blom en de opdrachtgever waarop Ilona Blom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ilona Blom en deelnemer aan een traject, workshop, lezing, thema dag, informatie bijeenkomst, etc.
3. De overeenkomst komt tot stand als de opdrachtgever een afspraak heeft gemaakt voor een coachingsconsult of advies, waarbij bij de (eerste) afspraak deze per e-mail bevestigd wordt door Ilona Blom.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ilona Blom en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Indien Ilona Blom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ilona Blom in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Ilona Blom zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan geen enkel recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Ilona Blom kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst, contractduur

1. Ilona Blom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Ilona Blom rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.
2. De overeenkomst tussen Ilona Blom en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het hulpvraagtraject, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of Opdrachtgever en de Praktijk schriftelijk anders overeenkomen.
3. Ilona Blom is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal de opdrachtgever en Ilona Blom in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De opdrachtgever moet akkoord zijn gegaan met de uitvoering, de opgegeven prijs en andere voorwaarden waaronder het tijdstip waarop de uitvoering plaats vind. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ilona Blom op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ilona Blom een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ilona Blom gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ilona Blom welke daardoor direct of indirect ontstaan is.
4. Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen zichtbaar zijn op de website van Ilona Blom.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Ilona Blom is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ilona Blom kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ilona Blom op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ilona Blom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst. Indien Ilona Blom tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Ilona Blom gerechtigd vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4. Indien de opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk per e-mail of per telefoon te geschieden.

Artikel 7 Overmacht

1. Ilona Blom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ilona Blom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ilona Blom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte daaronder begrepen.
3. Ilona Blom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

1. Bij een coachingsconsult op afstand geschiedt de betaling voorafgaande aan het consult zoals vermeld op de website en binnen de vermelde termijn op de factuur.
2. Betaling van bestelde producten, welke gedaan worden voor rekening en risico van de opdrachtgever, geschiedt per bank.
3. Betaling van een traject, workshop geschiedt per bank binnen de vermelde termijn op de factuur.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de opdrachtgever worden dan de onkosten die gemaakt worden doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van €6,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van €15,00 bij de 3e herinnering (administratiekosten en rente). Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau.
5. Ilona Blom heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ilona Blom kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ilona Blom kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ilona Blom verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ilona Blom echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Uitval, annulering en afwezigheid

1. Ilona Blom behoudt het recht een workshop, etc. te verzetten wanneer het aantal inschrijvingen voor een workshop, etc. beneden het minimum ligt. Ilona Blom zal dit uiterlijk een week voor aanvang van de workshop doorgeven. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering.
2. Inschrijven voor een workshop, etc. wordt gesloten wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien Ilona Blom aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Ilona Blom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ilona Blom is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 3. Bestellingen welke buiten schuld van Ilona Blom tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoek raken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Ilona Blom. Indien Ilona Blom een zending retour ontvangt doordat de opdrachtgever de verzendgegevens onjuist heeft doorgegeven, dan is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk en zal Ilona Blom de verzendkosten niet vergoeden. Als de opdrachtgever de zending opnieuw wenst te ontvangen dient deze de verzendkosten zelf opnieuw te betalen.
4. Alle adviezen die gegeven worden door Ilona Blom in gesprekken en coachingsconsulten zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatie voorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. Ilona Blom kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.
5. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen.
6. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie of (behandel) adviezen door Ilona Blom is volledig voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
7. De aansprakelijkheid van Ilona Blom is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. Ilona Blom is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ilona Blom aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ilona Blom toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10. Ilona Blom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Ilona Blom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ilona Blom toerekenbaar is. Indien Ilona Blom uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Ilona Blom zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ilona Blom zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ilona Blom en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 Auteursrecht op opleidingsmateriaal

1. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Ilona Blom verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken) blijven van Ilona Blom. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Ilona Blom.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van informatie

1. Alle (persoonlijke en vertrouwelijke) informatie die door cliënten/cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Ilona Blom. Alle (persoonlijke en vertrouwelijke) informatie mag alleen met toestemming van de betrokkene worden gedeeld. Ilona Blom gebruikt persoonsgegevens ten behoeve van haar administratie en het verwerken van de bestellingen.

Artikel 14 Retourbeleid/herroepingsrecht

1. Voor online programma’s heeft de opdrachtgever het recht het geld terug te vorderen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen. Hierna is het niet meer mogelijk om het product op te zeggen zonder alsnog het volledige bedrag te voldoen. Na de 14 dagen blijft de betalingsverplichting actief totdat het volledig bedrag is betaald. 

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op www.ilonablom.nl
2. Op de met Ilona Blom afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

©2021 Ilona Blom | Sacred Power | All Rights reserved.